Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Siennica na lata 2022-2032

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
Zgodnie z zarządzeniem nr RO.0050.81.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Siennica na lata 2022-2032, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy w ciągu najbliższych lat.
Projekt strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (z. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. 1079). 
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt. 
Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 21.09.2022 r. w następujący sposób :
1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.ugsiennica.pl wraz z projektem strategii:
•     w siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta
•     pocztą na adres Urzędu Gminy w Siennicy, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica (decyduje data wpływu do Urzędu),
2) elektronicznie w następujący sposób:
•     poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_siennica 
•     poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Siennicy, e-PUAP: /bqycn0677c/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),
•    za pomocą poczty elektronicznej, na adres: gmina@ugsiennica.pl

Konsultacje potrwają od 18.08.2022 r. do 21.09.2022 r.
Sprawozdanie wraz z odniesieniem do przesłanych uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Pliki do pobrania

Wstecz