GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), należy w szczególności:

  • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu oraz opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie : liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania;
  • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
  • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia;
  • Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Procedura podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego :

  • Pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu. (Wniosek może złożyć każdy – członek rodziny,  instytucja (GOPS, szkoła, zakład pracy, Prokuratura, Policja);
  • Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzają rozmowę z osobą zgłaszającą wniosek oraz zbierają informacje w środowisku na temat osoby uzależnionej;
  • Po zgromadzeniu informacji Komisja wzywa osobę, której dotyczy wniosek na rozmowę motywacyjną. Jeżeli wszystkie źródła potwierdzają występowanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego;
  • Sąd po przebadaniu  przez biegłych sądowych osoby uzależnionej rozpatruje wniosek, wydając postanowienie w przedmiocie uzależnienia. 

Adres:

Urząd Gminy w Siennicy
ul. Mińska 33
05-332 Siennica
tel.:  25 757 20 20 w. 23

Pliki do pobrania

  • autor: Małgorzata Kobza