Projekty

Cyfrowa Gmina

Gmina Siennica, otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” wg obowiązujących w konkursie zasad przyznawania kwoty dla poszczególnych gmin. Kwota 225 600,00 zł to limit, do którego Gmina Siennica mogła wnioskować o przyznanie środków na realizację działań związanych ze zwiększeniem realizacji usług publicznych i zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego tychże usług w Urzędzie Gminy w Siennicy.

W dniu 23 marca  2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 4033/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

W projekcie przewidziano różne formy cyfryzacji odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby, co pozwoli na efektywne oraz racjonalne wykorzystanie zakupionego sprzętu i oprogramowania. Środki pochodzące z funduszów europejskich zostaną przeznaczone na diagnozę cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem oraz na szkolenia specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Realizację projektu zaplanowano na 2022 r., jednak nie później niż do 30.09.2023 r.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie zdolności Urzędu Gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Strona projektu - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Poznaj Polskę

W dniu 31 marca 2022 r. pomiędzy Gminą Siennica a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

W dniu 11.07.2022 roku w Urzędzie Gminy w Siennicy zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW Kamila Mokrzycka podpisała umowy dotacyjne na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz inwestycje związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022

W dniu 3 czerwca w OSP w Jeruzalu odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. W wydarzeniu Gminę Siennica reprezentował Wójt Stanisław Duszczyk wraz ze Skarbnikiem Gminy Renatą Nowakowską. Mamy przyjemność poinformować iż Władze Województwa Mazowieckiego przyznały
Gminie Siennica pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie w kwocie 55 407,00 zł. Wsparcie otrzymało sześć Sołectw.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022"

Zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022

Remont strażnicy wykonano w ramach Zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica – Etap III” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Siennica w ramach Projektu "Pod Biało-czerwoną"

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,


3.11.2022 r., Siennica

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27 018,00 zł.

Organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

Dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023

Tegoroczna edycja „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” przyniosła gminie Siennica 20 000 zł dotacji na rzecz sołectw Dąbrowa i Wojciechówka.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Siennica w 2023 roku

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Siennica w 2023 roku" dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Mazowsze dla miejsc pamięci 2023

Zadanie pn. "Remont pomnika w Hołdzie Wolnej Szkole Polskiej zlokalizowany na Skwerze im. Jana Pawła II w Siennicy" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

Zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Siennica w 2023 roku - Edycja II

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Siennica w 2023 roku - Edycja II" dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022–2029

Celem projektu jest utworzenie 16 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Remont drogi gminnej w miejscowości Żaków, gmina Siennica

Zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Żaków, gmina Siennica współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

OSP-edycja 2024

Zakup wyposażenia współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-edycja 2024.

MAZOWICKIE STRAŻNICE OSP 2024

Remont strażnicy współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.w ramach Zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” w 2024 roku.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024

Tegoroczna edycja „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” przyniosła gminie Siennica 90 000 zł dotacji na rzecz sołectw Siennica III, Łękawica, Siennica II, Strugi Krzywickie, Żaków oraz Żakówek.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024

"Zakup wraz z montażem pawilonu dla sołectwa Nowodwór" zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024

Zadanie pn. „Remont stadionu gminnego w Siennicy” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wyposażenie Sali wielofunkcyjnej w Siennicy

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez wyposażenie Sali wielofunkcyjnej w Siennicy.