Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Siennica w 2023 roku

Wójt Gminy Siennica informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości składania wniosków na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Siennica w 2023 roku”. W ramach zadania nieodpłatnie odebrane i unieszkodliwione zostaną wyroby zawierające azbest.
Koszty ewentualnego odtworzenie pokrycia dachu ponosi właściciel nieruchomości.

Termin składania wniosków: do dnia 10 lutego 2023 r.
Mijesce składania wniosków: Urząd Gminy w Siennicy, punkt obsługi interesantów.

Druki wniosku wraz z załącznikami (należy wypełnić wszystkie załączniki poza klauzulą informacyjną stanowiącą informację dla Wnioskodawcy):

  1. Wniosek
  2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  3. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
  4. Oświadczenie dot. pomocy publicznej
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Druki dostępne są również w Urzędzie Gminy w Siennicy.

Wstecz