Aktualności

Apel do wszystkich posiadaczy psów

W związku z licznymi skargami mieszkańców miejscowości Siennica oraz pozostałych miejscowości z terenu gminy, Wójt Gminy Siennica zwraca się z gorącym apelem do wszystkich posiadaczy psów o właściwe zabezpieczenie swoich posesji tak, aby utrzymywane psy nie miały możliwości samowolnego opuszczania podwórka.

Biegające psy stanowią zagrożenia dla pieszych, a szczególnie dzieci chodzących do szkoły. Coraz częściej zdarzają się przypadki pogryzienia przez psy.

Zgodnie z § 19 i 20 załącznika do uchwały Nr XXIII.0007.192.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 października 2020 r. w sprawie: Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Siennica, „Posiadanie i utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców ani zakłócać ich spokoju.",
„Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych na terenie gminy Siennica, zobowiązane są do zachowania środków ostrożności przy ich utrzymaniu.

Zabrania się:

  • puszczania zwierząt domowych wolno,
  • pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym,
  • doprowadzania zwierząt przez drażnienie albo płoszenie do tego stopnia, że staje się ono niebezpieczne."

Osoby utrzymujące psy za naruszenie postanowień podlegają karze grzywny albo karze nagany. 

Zastępca Wójta
/-/ Mariusz Kozera

Wstecz