2024

Uwaga rolnicy! Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Siennica w 2024 roku

W związku z małą ilością złożonych wniosków na odebranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest przez osoby, które uzyskały wsparcie w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, Burmistrz Siennicy informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków na odebranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest dla wyżej wskazanych osób.

Zadanie zostanie zrealizowane w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Z uwagi na możliwość zmiany zapisów regulaminu naboru wniosków ogłaszanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, informujemy, że mogą zmienić się zasady realizacji zadania w związku z czym Gmina zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Koszty ewentualnego odtworzenie pokrycia dachu ponosi właściciel nieruchomości.

Do wniosku konieczne jest załączenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających fakt, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (np. potwierdzenie przelewu oraz potwierdzenie rozliczenia dotacji), w związku z czym złożenie wniosku możliwe jest dopiero po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu kwoty wsparcia do wypłaty oraz wypłacie tych środków na konto wnioskodawcy.

❗Termin składania wniosków:
do dnia 30 kwietnia 2024 r.
Urząd Miasta i Gminy Siennica, punkt obsługi interesantów.

Druki wniosku wraz z załącznikami (należy wypełnić wszystkie załączniki poza klauzulą informacyjną stanowiącą informację dla Wnioskodawcy):

  • Wniosek
  • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  • Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
  • Oświadczenie dot. pomocy publicznej
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie dotyczące uzyskania wsparcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Druki dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy Siennica

Wstecz