2024

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Siennica w 2024 roku

W związku z tym, iż Gmina Siennica planuje ubiegać się o przyznanie środków w formie dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na odebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok 2024, Burmistrz Siennicy informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości składania wniosków na odebranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, które zostaną zrealizowane w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania.

Z uwagi na możliwość zmiany zapisów regulaminu naboru wniosków ogłaszanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, informujemy, że mogą zmienić się zasady realizacji zadania w związku z czym Gmina zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Koszty ewentualnego odtworzenie pokrycia dachu ponosi właściciel nieruchomości.

Termin składania wniosków: do dnia 16 lutego 2024 r.
Urząd Miasta i Gminy Siennica, punkt obsługi interesantów.

Druki wniosku wraz z załącznikami (należy wypełnić wszystkie załączniki poza klauzulą informacyjną stanowiącą informację dla Wnioskodawcy):

  • Wniosek
  • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  • Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
  • Oświadczenie dot. pomocy publicznej
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie dotyczące uzyskania bądź nieuzyskania wsparcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Druki dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy Siennica.

Wstecz