wniosek o wydanie dowodu.doc

 
DOWÓD  OSOBISTY

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 87, poz.960 z późn.zm.)

 

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

- od ukończenia 18 roku życia,

- od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie  pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką,

- osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia,

- na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

 

Dowód osobisty jest ważny:

- 10 lat od daty jego wydania,

- wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia - 5 lat od daty jego wydania,

- wydany osobie, która ukończyła 65 lat życia           - na czas nieoznaczony.

 

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 roku zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Wprowadzony został obowiązek wymiany dowodów osobistych w następujących terminach:

- od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.     -  wydanych w latach 1962-1972,

- od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.     – wydanych w latach 1973-1980,

- od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.     – wydanych w latach 1981-1991,

- od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.     – wydanych w latach 1992-1995,

- od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.     – wydanych w latach 1996-2000.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
                                    (po raz pierwszy, utrata, zmiana danych, zniszczony)

 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – wypełniony czytelnie czarnym długopisem.

        Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie  dowodu osobistego. Wniosek osoby małoletniej podpisuje małoletni i jego opiekun prawny.

 

2. Dowód opłaty wpłaconej do kasy Urzędu za wydanie dowodu osobistego. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 złotych.

    Nie pobiera się opłaty od osób:

1) ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,

2) zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu  pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu lub numeru lokalu,

3) które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,

4) przebywających w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,

5) małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

 

3. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x 45 cm na cienkim błyszczącym papierze z równomiernym oświetleniem twarzy- lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

 

4. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński.

 

5. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

 

Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt.4 i 5 , jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

 

6. Odbiór dowodu osobistego:

Dowód osobisty można odebrać po upływie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dowód osobisty odbiera się osobiście. Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Przy odbiorze dowodu osobistego należy mieć ze sobą część B formularza - dokument zawierający potwierdzenie przyjęcia wniosku do realizacji oraz dowód osobisty, który podlega wymianie celem skasowania.

 

Sprawy dowodów osobistych załatwiane są w pokoju 13, codziennie w dni powszednie oprócz sobót w godz. 8oo – 16oo